برچسب پست هاتم فارست"

. حمل و نقل با کشتی حمل و نقل دریایی: انواع کشتی ها ،روش های رایج حمل کالای دریایی اهمیت بهترین کالا، اگر در وقت مناسب، در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود؛ مطلوبیت نخواهد داشت. بنابراین، باید بین خریدار و حمل کننده همکاری و رابطه ی نزدیک وجود داشته باشد. حمل ...
بیشتر بخوانید